Foreign Trade Policy Department

  ພາສາລາວພາສາອັງກິດ

ເມນູຫຼັກ

ໜ່ວຍງານແຈ້ງຂໍ້ມູນ GATS

WTO & AEC Center

ຜູ້ທີ່ກຳລັງເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

ເຮົາມີ 92 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday928
mod_vvisit_counterYesterday1010
mod_vvisit_counterThis week928
mod_vvisit_counterLast week7095
mod_vvisit_counterThis month10887
mod_vvisit_counterLast month28401
mod_vvisit_counterAll days1304573

ພາລະບົດບາດ

ອີເມລ ພິມ PDF

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ

-      ອີງຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ສະບັບເລກທີ 522/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ທັນວາ 2011.

-      ອີງຕາມການສະເໜີຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງຕາມການຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

 

ໝວດທີ I
ຫຼັກການທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນສູງ.

ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ
ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: “ນຄຕ”, ພາສາອັງກິດ: “Department of Foreign Trade Policy” ຂຽນຫຍໍ້: “DFTP” ແມ່ນກົມວິຊາການສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍຄະນະພັກ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ.
ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກ່ຽວກັບວຽກງານນະໂຍບາຍການຄ້າງຕ່າງປະເທດ, ການເຈລະຈາການຄ້າ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂອບສັນຍາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ.

ໝວດທີ II
ຫຼັກການທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

 1. ເປັນເຈົ້າການສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດເຈລະຈາການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ  ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
 2. ເປັນເຈົ້າການສ້າງໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວິຊາການໃນຂອບສັນຍາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ນຳສະເໜີຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບຂອງການພົວພັນການຄ້າ ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ ຕໍ່ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ, ລວມທັງນຳສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການປັບຕົວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ພາກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ;
 5. ເປັນໃຈການການຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ (non-tariff measures) ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການຄ້າ (Trade remedies) ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ.
 6. ສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ.
 7. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຄູ່ຄ້າ ພາຍໃຕ້ສັນຍາທຸກສະບັບທີ່ໄດ້ເປັນພາຄີ, ລວມທັງການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບພັນທະດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບການບໍລິການ;
 8. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດການຄ້າປະຈຳອົງການການຄ້າໂລກ ກ່ຽວກັບວຽກງານໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະມາຊິກອົງກອນດັ່ງກວ່າ;
 9. ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກ່ຽວກັບອົງການການຄ້າໂລກ, ວຽກງານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ, ປະຕິບັດວຽກງານລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ, ວຽກງານໃນຂອບສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APATA) ແລະ ສັນຍາການຄ້າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນພາຄີ;

10.  ແຈ້ງໃຫ້ກອງເລຂາອົງການຄ້າໂລກ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ກອງເລຂາສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP) ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບການດັດແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ;

11.  ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການເຈລະຈາການຄ້າ ໂດຍການຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະ ເໜີຂອງພາກສ່ວນດັ່ງກວ່າ;

12.  ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ;

13.  ຕາງໜ້າກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະ, ກອງເລຂາປະສານງານ ກັບພາກສນຕ່າງໆ ແລະ ຄະນະວິຊາການຕ່າງໆ ຕາມກົນໄກປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ;

14.  ພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອລະດົນຂົນຂວາຍເອົາການຮ່ວມມື,​ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;

15.  ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄວາມເຫັນທາງດ້ານເນື້ອໃນຕໍ່ເອກະສານໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຕາມພາລະບົດບາດ

16.  ຕິດຕາມ, ດູແລ, ພົວພັນ  ແລະ ແນະນຳດ້ານວິຊາການໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດການຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ;

17.  ສຶກສາອົບຮົມ, ບໍາລຸງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານພາຍໃນກົມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງ ວາງອອກ.

18.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

 

ມາດຕາ 4. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ກົມ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປ​ະ​ເທດ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

 1. ເປັນເຈົ້າການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າ ແບບຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ;
 2. ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ໃນຂອບຫຼາຍຝ່າຍ, ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ;
 3. ສົ່ງເສີມຄວາມກວ້າໜ້າໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ຂອງກົມບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ່າງມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ສະເໜີພາບ;
 4. ພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງກົມ ແລະ ພະນັກງານສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 5. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ;
 6. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນຳ ໄປຍັງພາກສ່ວນໃນສັງກັດ ຂອງຂະແໜງການແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມ ຕາມສາຍຂະແໜງການນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ; ຕົກລົງ ຫຼື ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະທັບຕາ ຂອງກົມ ໃນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
 7. ມີສິດນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ, ນຳໃຊ້ເງິນໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ກົມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 8. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ລົງວິໄນຕໍ່ລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດກົມ ຕາມລະບຽບການ ລວມທັງແຕ່ງຕັ້ງ ລັດຖະກອນໃນສັງກັດ ໄປເຮັດວຽກນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະກອນຂອງກົມ ໃນການໄປຍ້ຽມຍາມ, ທັດສະນະສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄປຮຽນຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະະ ຕ່າງປະເທດ;
 9. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ, ພ້ອມດ້ວຍໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຮ່າງ ລະບຽບການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນກົມ; ສະເໜີມາດຕະການອັນຈຳເປັນເພື່ອຮັບການປະກັນການຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງກົມ;

10.  ຮ່າງນິຕິກຳປະເພດຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ; ອອກແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳພາຍໃນກົມ  ກ່ຽວກັບການຕົກລົງ ແລະ ຄວາມເຫັນຊີ້ນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ໄປຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການປະຕິບັດການຕົກລົງ ແລະ ຄຳເຫັນຊີ້ນຳດັ່ງກ່າວ;

11.  ນຳໃຊ້ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຕາມທີ່ກຳນັດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

 

ໝວດທີ III
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ປະກອບມີ 6 ພະ​ແນ​ກ ຄື:

 1. ພະ​ແນ​ກສັງລວມ
 2. ພະ​ແນ​ກການ​ຄ້າສອງ​ຝ່າຍ​
 3. ພະ​ແນ​ກເສດຖະກິດອາຊຽນ
 4. ພະ​ແນ​ກ​ການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ​
 5. ພະ​ແນ​ກ ການ​ຄ້າດ້ານ​ສິນຄ້າ
 6. ພະ​ແນ​ກການ​ຄ້າດ້ານ​ບໍລິການ

 

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ປະກອບດ້ວຍ: ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຕາມການກຳນົດໃນຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມ.

ບຸກຄະລາກອນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນີ້;

 1. ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ ແລະ ໂດຍກົງຕໍ່ທຸກຜົນສຳເລັດ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ບົ່ງໄວ້ໃນມາດຕາ 2, 3 ແລະ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
 2. ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າກົມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນໄດ້, ຜົນເສຍໃນວຽກງານໃດໜື່ງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
 3. ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນໄດ້, ຜົນເສຍໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຕຳແໜ່ງງານຂອງຕົນ.

ການມອບໝາຍໃຫ້ປະຈຳການແທນ ຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

 

ໝວດທີ IV

ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

7.1  ພະ​ແນ​ກ​ ສັງລວມ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຮັບ​ຜິດຊອບ​ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ ​ແລະ ​ເລຂາ​ນຸການ​ຂອງ​ກົມ, ລວມທັງ​ການບັນທຶກເກັບກຳເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຊ່ວຍວຽກຄະນະກົມຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ເກັບກຳຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ;
 2. ຈັດ​ລະບົບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ ບໍລິຫານ​​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ຂອງ​ກົມ;
 3. ຄຸ້ມ​ຄອງຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກກ່ຽວຂ້ອງ;
 4. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ​ພິທີການ​ ​ແລະ ປະຊາສຳພັນຂອງກົມ;
 5. ສ້າງ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ສະຫຼຸບ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຜນດຳ​ເນີນ​ງານຂອງ​ກົມ, ລວມທັງສະຫຼຸບການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ ປະຈຳ ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງ​ແຜນງົບປະມານຂອງກົມ, ລວມທັງ​ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ ແລະ ສະຫຼຸບການປະຕິບັດ​;
 7. ເປັນໃຈກາງໃນການຄຸ້ມ​ຄອງ​ການປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກົມ;
 8. ຮັບຜິດຊອບ​ການຈັດ​ຊື້ ​ແລະ ຈັດ​ຈ້າງ​ຂອງ​ກົມ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມຄຳເຫັນຈາກບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ຕໍ່ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງກົມ;

10.  ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ ແລະ ຂອງກົມ;

11.  ຄຸ້ມຄອງຊັບ​ສົມບັດສ່ວນລວມທັງໝົດ​ຂອງກົມເຊັ່ນ ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ;

12.  ພັດທະນາສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກົມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກກ່ຽວຂ້ອງ;

13.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

 

7.2 ພະ​​ແນ​ກ​ການຄ້າສອງ​ຝ່າຍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ;
 2. ປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ລວມທັງພາກທຸລະກິດ ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນກະກຽມເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 3. ເປັນເຈົ້າການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນການຄ້າອາຊີ-ປາຊີິກ (Asia Pacific Trade Agreement - APTA);
 4. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ;
 5. ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດໃນຂອບເຂດສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (Asia Pacific Trade Agreement - APTA);
 6. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກພາຍໃນກົມເພື່ອເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ;
 7. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິທີ່ພົວພັນກັບວຽກຂອງຕົນ;
 8. ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າສິດພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ (GSP) ທີ່ປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ ແລະ ​ສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

7.3 ພະ​​ແນ​ກ ເສດຖະກິດ​ອາຊຽນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ນະ​ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ການ​ຄ້າ​ກັບອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນ, ລວມທັງ ຍຸດທະສາດ-ຍຸດທະວິທີ ໃນການເຈລະຈາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ​ຂອງ​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ແລະ ປະຊາຊົນ;
 2. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຈລະຈາ ໃນຂອບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ ກັບ ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນຕ່າງໆ, ລວມທັງມາດຕະການກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີ ແລະ ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນອັດຕາພາສີ (Tariff and non-tariff measures);
 3. ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການ​ປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ, ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ​ອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ;
 4. ແຈ້ງ​ໃຫ້​ກອງເລຂາອາຊຽນ ຫຼື ຈຸດປະສານງານຂອງຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອື່ນ​ຊາບ​ ກ່ຽວກັບການ​ດັດ​ແກ້ ຫຼື ອອກລະບຽບກົດໝາຍ, ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ການ​ຄ້າ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ;
 5. ປະສານ ແລະ ພົວພັນກັບກອງເລຂາອາຊຽນ ກໍ່ຄືກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນ;
 6. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນກັບປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ;
 7. ດຳ​ເນີນ​ຂັ້ນຕອນ​ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສັນຍາການຄ້າ ໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ລົງນາມ;
 8. ເປັນຈຸດປະສານງານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ (SEOM), ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEM), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ (ASEAN Summit) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາອາຊຽນ (ASEAN Dialogue Partners), ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາຊີ-​ເອີ​ລົບ (ASEM) ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 9. ເປັນຈຸດປະສານງານຂອງໜ່ວຍງານເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນແຫ່ງຊາດ (AFTA);

10.  ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບອາຊຽນ;

11.  ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດອື່ນໆໃນອາຊຽນ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງທັນການ;

12.  ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນປະ​ໂຫຍ​ດທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ​ ໃນ​​ຂອບຂອງ​ສັນຍາການຄ້າ​ເສລີ ໂດຍ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ແກ້​​ໄຂຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງດ້ານ​ການ​ຄ້າ (Dispute settlement mechanism);

13.  ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບວຽກງານການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນ;

14.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ ແລະ ​ສິ​ດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

7.4 ພະ​​ແນ​ກ ​ການ​ຄ້າ​​​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຄົ້ນຄວ້າ​ ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ​ໂດຍປຶກສາ​ຫາລື​ກັບບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ​ ການເຜີຍ​ແຜ່​​ ແລະ ​ຕິດຕາມ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ​;
 2. ເປັນໃຈກາງໃນການເຈລະຈາການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆ, ລວມທັງການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ສິດຕໍ່ຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ, ມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານການຄ້າ (Trade remedies) ແລະ ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ (non-tariff measures);
 3. ປົກ​ປ້ອງ​ຜົນປະ​ໂຫຍ​ດທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ​ໃນ​ຂອບ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ໂດຍ​ຜ່ານ​ກົນ​ໄກ​ແກ້​​ໄຂຂໍ້​ຂັດແຍ່​ງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ (Dispute settlement mechanism);
 4. ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການທົບທວນ, ສ້າງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການການແກ້ໄຂດ້ານການຄ້າ (Trade remedies) ແລະ ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນອັດຕາພາສີ (non-tariff measures) ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 5. ແຈ້ງ​ໃຫ້​ກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກ​ຊາບ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ດັດ​ແກ້​ ຫຼື ອອກລະບຽບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ​ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ການ​ຄ້າ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ;
 6. ຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພັນທະຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກຂອງ ສປປ ລາວ;
 7. ເປັນ​ຈຸດ​ປະສານງານ​ກັບ​ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ​ປະຈຳ​ເຈນີວາ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານການ​ຄ້າ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ;
 8. ປະສານ ແລະ ພົວພັນກັບກອງເລຂາອົງການການຄ້າໂລກ ກໍຄືກັບບັນດາສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ໃນວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດ​ພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ​ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ ໃນຂອບອື່ນໆ;

10.  ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນສະເໜີການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສັນຍາການຄ້າໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ;

11.  ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;

12.  ເປັນໃຈກາງປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;

13.  ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານ ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ;

14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

 

7.5 ພະ​​ແນ​ກ​ ການ​ຄ້າດ້ານສິນຄ້າ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ​ ນຳ​ສະ​ເໜີຍຸ​ດທະ​ສາດ ​ແລະ ຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ການ​ຄ້າດ້​ານສິນຄ້າ ໃນ​ຂອບການຄ້າຫຼາຍ​ຝ່າຍ​, ​ສອງ​ຝ່າຍ, ​ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸ​ພາກພື້ນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ນຳສະເໜີີບັນ​ຊີ​ລາຍການ​ສິນຄ້າ​ກະສິກຳ ​ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ມາ​ເປີດ​ເສລີ​ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂອບ ການຄ້າຫຼາຍ​ຝ່າຍ​, ​ສອງ​ຝ່າຍ, ພາກພື້ນ ​ແລະ ອະນຸ​ພາກພື້ນ​ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ​ການ​ເປີດ​ຕະຫຼາດ​​ສິນຄ້າ​ກະສິກຳ ​ແລະ ອຸດສາຫະກຳ​ ໃນ​ຂອບ​ ການຄ້າຫຼາຍ​ຝ່າຍ​, ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ;
 4. ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ​ ກ່ຽວກັບການ​ເປີດ​ຕະຫລາດ​ສິນຄ້າ​ກະສິກຳ ​ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ​​ໃນຂອບການຄ້າ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​, ພາກພື້ນ, ​ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ​;
 5. ແຈ້ງ​ໃຫ້​ກອງ​ເລຂາອົງການ​ການ​ຄ້າ​​ໂລກ, ກອງ​ເລຂາ​ອາຊຽນ, ກອງເລຂາສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP)  ​ແລະ​ ຄູ່​ຮ່ວມເຈລະຈາ​ອື່ນໆທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​​ກ່ຽວກັບ​ການ​ດັດ​ແກ້​ ຫຼື ອອກລະບຽບກົດໝາຍທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ການ​ຄ້າ​ດ້ານສິນຄ້າ, ລວມທັງ​​ການ​ແຈ້ງ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວກັບ​ສຸຂາ​ນາ​ໄມ ​ແລະ ສຸຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ (SPS) ແລະ ອຸປະສັກດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ​ (TBT);
 6. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ;
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມ​ການຕົກລົງ ແລະ ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ.

 

7.6 ພະ​​ແນ​ກ ການ​ຄ້າດ້ານ​ບໍລິການ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ​ ນຳ​ສະ​ເໜີຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ​ ຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ການຄ້າດ້ານບໍລິການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ໃນ​ຂອບການຄ້າ​ຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ​ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງຂໍ້ຜູກພັນດ້ານບໍລິການ ໃນຂອບການຄ້າຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ ,ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ​ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມເຈລະຈາ​ການ​ຄ້າດ້ານ​ບໍລິການ, ການ​ຄ້າທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ​ໃນ​ຂອບການຄ້າຫຼາຍ​ຝ່າຍ​, ​ສອງ​ຝ່າຍ, ​ພາກພື້ນ ແລະ ອະນຸ​ພາກພື້ນ;
 4. ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນໃນ​ຂອບຫຼາຍ​ຝ່າຍ​, ​ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ສອງຝ່າຍ;
 5. ແຈ້ງ​ໃຫ້​ກອງ​ເລຂາອົງການ​ການ​ຄ້າ​​ໂລກ, ກອງ​ເລຂາ​ອາຊຽນ, ກອງເລຂາສັນຍາການຄ້າອາຊີ-ປາຊີຟິກ (UNESCAP) ​ແລະ​ ຄູ່​ເຈລະຈາ​ອື່ນໆທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ​ການ​ດັດ​ແກ້ ຫຼື ອອກ​ລະບຽບກົດໝາຍທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ການ​ຄ້າ​ດ້ານບໍລິການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ​;
 6. ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຂອງພະແນກ;
 7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ​ແລະ​ ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ​ກົມ.

 

ໝວດທີ V

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 8 ຫຼັກການ
ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

 1. ປະຕິບັດຫຼັກການເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວບົນພື້ນຖານມີການແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;

2. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກງານ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງກະຊວງ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 9 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດັ່ງນີ້:

 1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 2. ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ມີຄວາມເປັນເອກກະພາບພາຍໃນກົມ ແລະ ລະຫວ່າງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຫັນລົງຮາກຖານຕາມພາລະບົດບາດ.
 3. ມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ຊຸກຍູ້, ສົ້ງເສີມ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ລາຍງານ, ສ່ອງແສງ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນເທິງ.

ໝວດທີ VI

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມາດຕາ 10 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ມີງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄືອນໄຫວວຽກງານ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງກົມ.

ມາດຕາ 11 ກາປະທັບ

ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ພະແນກ ອຄ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 11. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ: 1353/ອຄ.ຈພງ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2013.

 

ລັດຖະມົນຕີ

ນ. ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ

Attachments:
File
Download this file (Role and Function 2016.pdf)Role and Function 2016.pdf
ແກ້ໄຂລ່າສຸດ ( ມື້ສຸກທີ່ 21 ພະຈິກ 2014 ເວລາ 10: 54 )  
You are here: Home ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ພາລະບົດບາດ

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ