Foreign Trade Policy Department

  Lao (ພາສາລາວ)English

Main Menu

GATS Enquiry Point

WTO & AEC Center

Who's Online

We have 24 guests online

Visitor Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday749
mod_vvisit_counterYesterday932
mod_vvisit_counterThis week6836
mod_vvisit_counterLast week7095
mod_vvisit_counterThis month16795
mod_vvisit_counterLast month28401
mod_vvisit_counterAll days1310481

Draft Decision

E-mail Print PDF

Decision on Import-Export and Transitສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກ​ທີ...................../ສ​ທ

​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ວັນ​ທີ............

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ

-    ອີງຕາມ   ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 33/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ

2013;

-    ອີງຕາມ   ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,

ສະ​ບັບເລກທີ 96/ນຍ, ລົງວັນທີ 09 ມີນາ 2017;

-    ອີງຕາມ   ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສະເໜີຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.

ພາກທີ I

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມ ຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ, ນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ອາຫານ ແລະ ທາດເພີ່ມອາຫານ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອາຫານ​ມີຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແນໃສ່ ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ທັງເປັນການ    ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າອາຫານ ແລະ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ.

ມາດຕາ 2 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ແມ່ນການອອກອະນຸຍາດ, ການກວດກາ ແລະ ການຕິດຕາມອາຫານສົ່ງອອກ, ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄໍາສັບ

ບັນດາຄໍາສັບທີ່​ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:

 1. ອາຫານ ໝາຍເຖິງ ວັດຖຸ ຫຼື ສານໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງຢູ່ໃນຮູບແບບ ສໍາເລັດຮູບ, ​​ເຄິ່ງສໍາ​ເລັດ​ຮູບ ຫຼື ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ປຸງ​ແຕ່ງເຊັ່ນ: ອາ​ຫານ​ສົດ, ດິບ ເພື່ອ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ຂອງ​ຄົນລວມ​ທັງ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອື່ນ ແລະ ສານ​ໃດ​ໜຶ່ງທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ, ການ​ກະ​ກຽມ​ປຸງ​ແຕ່ງ ຫຼື ການ​ບຳ​ບັດອາ​ຫານ ແຕ່ບໍ່​ລວມ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ສຳ​ອາງ, ຢາ​ສູບ ແລະ ສານ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ເປັນ​ຢາ​ປົວ​    ພະ​ຍາດ;
 2. ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ໝາຍເຖິງ ການນຳເອົາອາຫານອອກ ຫຼື ນຳເຂົ້າມາ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງການນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ແລະ ນຳເຂົ້າເພື່ອວາງສະແດງ;
 3. ການສົ່ງຜ່ານ ໝາຍເຖິງ ການຂົນສົ່ງອາຫານໄປຍັງປະເທດທີ່ສາມ ທີ່ຜ່ານດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ;
 4. ການນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ໝາຍເຖິງ ການນຳເຂົ້າອາຫານເພື່ອມາຜະລິດ, ແປຮູບ, ແບ່ງບັນຈຸ, ແນໃສ່ເພື່ອສົ່ງອອກຄືນ ຊຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈຳໜ່າຍໃນ ສປປ ລາວ;
 5. ອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າມາເພື່ອວາງສະແດງ ໝາຍເຖິງ ອາຫານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເຂົ້າສະເພາະການວາງສະແດງ ໃນປະລິມານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍພາສີ (ມາດຕາ 47);
 6. ທາດເພີ່ມອາຫານ ໝາຍເຖິງ ສານໃດໜຶ່ງທີ່ເພີ່ມໃສ່ອາຫານ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານເຕັກນິກ ລວມທັງຮູບຮ່າງ, ລົດຊາດ, ກິ່ນ, ສີ ແລະ ອື່ຶນໆ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດ, ການກະກຽມປຸງແຕ່ງ, ການບຳບັດ, ການຫຸ້ມຫໍ່, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາອາຫານ ຊຶ່ງອາດເປັນຜົນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ຕໍ່ຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງອາຫານ;
 7. ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານ ໝາຍເຖິງ ອົງການທີ່ມີອໍານາດຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພອາຫານທີ່ໄດ້ກໍານົດ​ໄວ້ໃນກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍອາຫານ (ຊຶ່ງເອີ້ນເປັນພາສາສາກົນວ່າ: Food Safety Authority (FSA));
 8. ການຮັບຮອງເອົາອົງກອນທີສາມ ໝາຍເຖິງ ອົງກອນໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານຂອງປະເທດສົ່ງອອກອາຫານ ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພອາຫານ;
 9. ການຢັ້ງຢືນ ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອາຫານ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານ ຫຼື ອົງກອນທີ່ສາມທີ່ຖືກຮັບຮູ້ເປັນທາງການ;

10. ຫ້ອງວິໄຈອາຫານທີ່ເປັນທາງການ ໝາຍເຖິງ ຫ້ອງວິໄຈອາຫານໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ອະນຸຍາດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ແລະ ທາດເພີ່ມອາຫານ, ຊຶ່ງບໍ່ລວມເອົາການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ມາດຕາ 5 ຫຼັກການການປະຕິບັດທາງດ້ານການຄ້າ

ການປະຕິບັດທາງດ້ານການຄ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

 1. ການຮັບຮູ້ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານ ຕ້ອງໄດ້ມີການຮັບຮູ້ຊຶ່ງກັນແລະ ກັນ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າ ທີ່ມີລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານ ຫຼື ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ຫຼື ມີການຕົກລົງສະເພາລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຄູ່ຄ້າ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;

 1. ການບໍ່ຈຳແນກປະຕິບັດ

ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການໃນລັກ ສະນະເທົ່າທຽມກັນກັບທຸກປະເທດຄູ່ຄ້າ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;

 1. ຄວາມໂປ່ງໃສ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ ຕ້ອງມີການປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ມວນຊົນ, ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ຢູ່ທີ່ດ່ານນຳເຂົ້າຢ່າງທັນການວ່ອງໄວເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີເວລາ ຫົກສິບວັນ ສຳລັບການອອກຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບລະບຽບການທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີ ເພື່ອການປ່ຽນແປງ.

ພາກທີ II

ການອະນຸຍາດສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ

ມາດຕາ 6   ຫຼັກການທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ

ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຈາກ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ຕາມການມອບໝາຍ.

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ແມ່ນສາມາດຂໍອະນຸຍາດສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ຢູ່ແຂວງໃດກໍໄດ້ ແລະ ປະຕິບັດການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ຕົວຈິງຢູ່ດ່ານທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ອາຫານນຳເຂົ້າ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ອາຫານໃໝ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກ່ອນການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 )

ການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ຕ້ອງແຈ້ງ​ເອກະສານ​ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ປະຈຳດ່ານ.

ອາຫານ ​ຕ້ອງສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ຕາມດ່ານສາກົນ, ດ່ານປະເພນີ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຕາມບັນຊີ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍານົດ.

ມາດຕາ 7   ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີ​ຈຸດປະສົງ ສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ), ມາດຕາ 34, 35, 36, 40, 41 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ຍົກເວັ້ນການນຳເຂົ້າອາຫານເພື່ອການບໍລິໂພກສ່ວນຕົວ.

ຜູ້ສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ຕ້ອງ​ແມ່ນບໍລິສັດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າອາຫານ, ໂຮງງານຜະລິດອາຫານ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ ແລະ ມູນນິທິ​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງຕ້ອງມີເງື່ອນ​ໄຂດັ່ງນີ້:

 1. ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ເໝາະສົມ ໃນການເກັບຮັກສາ ແລະ ແຈກຢາຍອາຫານ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເຊັ່ນ: ສາງ, ຫ້ອງເຢັນສໍາລັບອາຫານທີ່ຕ້ອງຮັກສາ​ຢູ່ໃນຄວາມເຢັນ, ພາຫະນະຂົນສົ່ງ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ໃຫ້ຄົງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ;
 2. ມີວິຊາການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຂັ້ນພື້ນຖານ ດ້ານຄວາມປອດໄພອາຫານ;
 3. ມີລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ຮຽກຄືນຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ;
 4. ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າມາຮອດ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີອາຍຸການບໍລິໂພກໃຫ້ເຫຼືອຢ່າງນ້ອຍ 60 ເປີເຊັນ ກ່ອນໝົດອາຍຸ, ບັນລຸມາດຕະຖານ, ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ແລະ ມີຄວາມປອດ​ໄພ ຍົກເວັ້ນອາຫານສົ່ງຜ່ານ.

ໝວດທີ 1

ການສົ່ງອອກອາຫານ

ມາດຕາ 8   ຫຼັກການຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກ

 1. ອາຫານໃດໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ຕ້ອງບັນລຸມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ ມາດຕາ 34, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງປະເທດຜູ້ນຳເຂົ້າ.
 2. ໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກອາຫານ ຕ້ອງອອກໃຫ້ໂດຍກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 9   ການປະກອບເອກະສານຂໍໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກອາຫານ

ຜູ້ສົ່ງອອກອາຫານ ທີ່ຕ້ອງການໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກ ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີເຖິງ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ຕາມແບບຟອມ, ພ້ອມກັບການເສັຍຄ່າທໍານຽມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ເອກະສານທີ່ປະກອບ ເພື່ອຂໍໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກມີດັ່ງນີ້:

 1. ໃບຄຳຮ້ອງຂອງບໍລິສັດ/ໂຮງງານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1)
 2. ໃບແຈ້ງລາຄາ;
 3. ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພອາຫານ ຫຼື ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ:

ໃບທະບຽນອາຫານ, ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານ, GMP/HACCP, ISO 22000 ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ;

 1. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 2. ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

ມາດຕາ 10 ຂັ້ນຕອນຂໍໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກອາຫານ

ຜູ້ສົ່ງອອກອາຫານ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 05 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນທີຈະສົ່ງອອກ ຢູ່ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ໄດ້​ຮັບການມອບໝາຍ ເພື່ອພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງເສຍຄ່າທຳນຽມ.

ມາດຕາ 11 ການອອກໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກ

 1. ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ຜູ້ສົ່ງອອກ ພາຍໃນ 03 ວັນ ລັດຖະການພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ;
 2. ໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກ ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ;
 3. ຜູ້ສົ່ງອອກອາຫານ ຕ້ອງແຈ້ງໃບຢັ້ງຢືນສົ່ງອອກຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ທີ່ປະຈຳດ່ານ.

ໝວດທີ 2​

ການນໍາເຂົ້າອາຫານ

ມາດຕາ 12  ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ

ເອກະສານທີ່​ຕ້ອງປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າມີດັ່ງນີ້:

 1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າອາຫານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2)          (1 ສະບັບ);
 2. ໃບແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ                                          (2 ສະບັບ);
 3. ໃບມັດ​ຫໍ່ສິນຄ້າ                                              (2 ສະບັບ);
 4. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຄວາມປອດໄພອາຫານໃດໜຶ່ງຈາກປະເທດສົ່ງອອກເຊັ່ນ:

ໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈຳໜ່າຍ, ໃບຢັ້ງຢືນ GHP, GMP,

HACCP, ISO 22000 ຫຼື ການຢັ້ງຢືນອື່ນໆຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດ

ໄພອາຫານຂອງປະເທດສົ່ງອອກ ຢ່າງໜ້ອຍຍັງມີອາຍຸການນຳໃຊ້ໄດ້ 03ເດືອນ

(ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສະບັບແທ້, ຖ້າສະບັບສຳເນົາ ໃຫ້ຈ້ຳກາຂອງບໍລິສັດ

ນຳເຂົ້າ)                                                   (1 ສະບັບ)

 1. ໃບຢັ້ງຢືນການວິ​ໄຈຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານຂອງປະເທດ

ສົ່ງອອກ ຫຼື ຫ້ອງວິ​ໄຈທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຢ່າງໜ້ອຍຍັງມີອາຍຸ

ການນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບຊຸດຜະລິດນັ້ນ (ເປັນພາສາອັງກິດແລະ ສະບັບແທ້, ຖ້າ

ສະບັບສຳເນົາໃຫ້ຈໍ້າກາຂອງບໍລິສັດນຳເຂົ້າ)                          (2 ສະບັບ)

 1. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ                                         (1 ສະບັບ);
 2. ສະຫຼາກ ຫຼື ສະຕິກເກີ ເປັນພາສາລາວ                            (1 ສະບັບ);
 3. ຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນອາຫານ                             (ຊະນິດລະ1ຕົວຢ່າງ);
 4. ໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນອາ​ຫານຂອງ  ສປປ ລາວ (ຖ້າມີ)       (1 ສະບັບ).

ມາດຕາ 13 ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ

ຜູ້ນຳເຂົ້າອາຫານ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 05 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນທີຈະນຳເຂົ້າ ຢູ່ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ໄດ້​ຮັບການມອບໝາຍ ເພື່ອພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງເສຍຄ່າທຳນຽມ.

ມາດຕາ 14 ການພິຈາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ

 1. ​ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ຈະອອກໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າ ພາຍໃນກຳນົດ 03 ວັນ ລັດຖະການພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຄົບຖ້ວນ;
 2. ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງດຽວ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ ລັດຖະການ ແລະ ໃນກໍລະນີໝົດອາຍຸແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າ ແມ່ນສາມາດຂໍຕໍ່ໄດ້ອີກໜຶ່ງຄັ້ງ ແລະ ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ໄດ້ 30 ວັນ ລັດຖະການ;
 3. ຜູ້ນຳເຂົ້າອາຫານ ຕ້ອງແຈ້ງໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ທີ່ປະຈຳດ່ານ.

ມາດຕາ 15 ການກວດສອບສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດຜະລິດຕະພັນອາຫານ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມການຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າ ສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ຮັບຮູ້ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການອອກອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ,  ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານ ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດຕິດຕໍ່ປະສານງານກັບອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານ ຂອງປະເທດສົ່ງອອກ ເພື່ອດໍາ​ເນີນການກວດສອບສະຖານທີ່ຜະລິດ​ອາ​ຫານ ໃນປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ ບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ແລະ ລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້.

ກໍລະນີ ການສະເໜີຂໍກວດສອບສະຖານທີ່ຜະລິດ​ອາ​ຫານ ຖືກປະຕິເສດ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານນຳເຂົ້າດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ໃນ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 16 ການກຳນົດສະຖານະພາບ ແລະ ລະດັບຂອງການກວດກາ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເປັນຜູ້ກໍານົດສະຖານະພາບ ແລະ ລະດັບການກວດກາຜູ້ນໍາເຂົ້າອາຫານໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດກາອາຫານ ເລກທີ 297/ກຊສ 2012; ມາດຕາ 5, ມາດຕາ 6 ແລະ ຄູ່ມືການກວດກາ ເພື່ອກໍານົດສະຖານະພາບທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາ.

ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ເປັນຜູ້ສະເໜີກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໃນການຈັດສະຖານະພາບໂດຍການສະໜອງຂໍ້ມູນການກວດກາ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດອາຫານ.

ມາດຕາ 17 ການມອບໝາຍໜ້າທີ່ ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ໃຫ້ແກ່ອົງກອນທີສາມ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເປັນຜູ້ພິຈາລະນາມອບໝາຍ ໃຫ້ອົງກອນ​ທີສາມ ຊຶ່ງລວມທັງ ບຸກ​ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ຫຼື ເອກກະຊົນ ​ໃຫ້ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມອາຫານນຳເຂົ້າແທນຕົນດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປນີ້:

1. ປະຕິບັດການກວດກາ;

2.​ ເກັບຕົວຢ່າງ;

3. ​ທົດສອບ ແລະ ວິໄຈອາຫານ;

ໃນການປະຕິບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳຂ້າງເທິງນີ້, ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຖືກມອບໝາຍຈະ​ຖືກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າ   ໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ.

ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຖືກມອບໝາຍຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ກົມອາຫານ ແລະ ຢາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ.

ມາດຕາ 18  ການຮັບຮູ້ໃບຢັ້ງຢືນ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ຂະ​ແໜງ​ອາ​ຫານ ແລະ ຢາແຂວງ, ນະ​ຄອນ ຈະຮັບຮູ້ໃບຢັ້່ງຢືນຄວາມປອດໄພອາຫານທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພອາຫານຂອງປະເທດ​ຜູ້ສົ່ງອອກ ຫຼື ບຸກຄົນທີສາມທີ່ບັນລຸຕາມເງື່ອນໄຂການນຳເຂົ້າອາຫານຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 19 ການນຳເຂົ້າອາຫານຮັບໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ

ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີຈຸດປະສົງນຳເຂົ້າອາຫານມາເພື່ອການບໍລິໂພກສ່ວນຕົວ, ຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄ້າ ອາຫານດັ່ງກ່າວຕ້ອງບໍ່ເກີນປະລິມານທີ່ກຳນົດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ຊີ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນທຸກຊະນິດ (ລວມທັງປາ ແລະ ສັດປີກ) ໃນຮູບແບບດິບ ຫຼື ສຸກ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາບໍ່ເກີນ 5 ກິໂລກຼາມຕໍ່ຄົນ;
 2. ອາຫານທະເລທຸກຊະນິດ ໃນຮູບແບບດິບ ຫຼື ສຸກ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາບໍ່ເກີນ 5  ກິໂລກຼາມຕໍ່ຄົນ;
 3. ອາຫານທຸກຊະນິດທີ່ຜ່ານຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ລວມທັງຊີ້ນ, ປາ, ສັດປີກ,ອາຫານທະເລ,  ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ ແມ່ນອະນຸຍາດນຳເຂົ້າອາຫານແຕ່ລະຊະນິດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ກິໂລກຼາມ;
 4. ອາຫານເສີມ, ນົມຜົງສຳລັບເດັກແດງ ແລະ ອາຫານສຳລັບເດັກແດງ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າມາບໍ່ເກີນ 2 ກິໂລກຼາມຕໍ່ຄົນ.

ໝວດທີ 3

ການສົ່ງຜ່ານອາຫານ

ມາດຕາ 20       ຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງການສົ່ງຜ່ານ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຈະຂົນສົ່ງອາຫານ ຈາກປະເທດໃດໜຶ່ງຜ່ານ

ສປປ ລາວ ໄປຫາ ປະເທດທີສາມ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດສົ່ງຜ່ານ ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ

ຂະ​ແໜງ​ອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະ​ຄອນ ຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

 1. ແຈ້ງເອກະສານຂໍອະນຸຍາດສົ່ງຜ່ານທາງການ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈໍາດ່ານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ;
 2. ​ຖ້າ​ມີການຄ່ຽນ​ຖ່າຍສິນຄ້າໃສ່ລົດບັນທຸກອື່ນ ຫຼື ລົງສາງກ່ອນການສົ່ງຜ່ານນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ​ກ່ຽວກັບການສົ່ງຜ່ານ ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນມາດ​ຕາ 36 ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອາ​ຫານ;
 3. ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ການ​ສົ່ງ​​ອາ​ຫານຜ່ານ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໂດຍວິທີການ ທີ່ຮັບ​ປະ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຫຼື ແຜ່​ກະ​ຈາຍພະ​ຍາດ​ ທີ່​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ອາ​ຫານດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 21  ການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດສົ່ງຜ່ານ

ເອກະສານທີ່​ຕ້ອງປະກອບ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດສົ່ງຜ່ານມີດັ່ງນີ້:

 1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດສົ່ງຜ່ານອາຫານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3)   (1 ສະບັບ);
 2. ໃບແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ                                         (2 ສະບັບ);
 3. ໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ                                              (2 ສະບັບ)
 4. ໃນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ (ຖ້າມີ)                                      (1 ສະບັບ)
 5. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຖ້າບໍລິສັດ ຫຼື ໂຮງງານຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ)        (1 ສະບັບ);
 6. ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຄວາມປອດໄພອາຫານໃດໜຶ່ງຈາກປະເທດສົ່ງອອກ​ເຊັ່ນ:

ໃບຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນ, ໃບຢັ້ງຢືນການຈຳໜ່າຍ, ໃບຢັ້ງຢືນ GHP,

GMP, HACCP, ISO 22000 ແລະ ອື່ນໆ (ເປັນພາສາອັງກິດ)       (2 ສະບັບ)

ມາດຕາ 22 ຂັ້ນຕອນການຂໍອະນຸຍາດສົ່ງຜ່ານ

ຜູ້ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ຕ້ອງຍື່ນເອກະສານຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 05 ວັນລັດຖະການ ກ່ອນວັນທີຈະສົ່ງຜ່ານ ຢູ່ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ໄດ້​ຮັບການມອບໝາຍ ເພື່ອພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງເສຍຄ່າທຳນຽມ.

ພາກທີ III

ການກວດກາຢູ່ດ່ານ

ມາດຕາ 23 ຂັ້ນຕອນການກວດກາຢູ່ດ່ານ

​      ເມື່ອອາຫານເຂົ້າມາເຖິງດ່ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານ ຕ້ອງໄດ້ກວດກາອາຫານສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ຢູ່ດ່ານກວດ​ກາທີ່ໄດ້ກຳນົດ​ໄວ້ ຕາມຂັ້ນຕອນ ໃນຄູ່ມື​ແນະ​ນຳການກວດກາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະສານ​ສົມ​ທົບກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່​ພາ​ສີ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດກາ ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ພືດປະຈໍາດ່ານ, ຖ້າ​ມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ການກວດກາອາຫານປະຈຳດ່ານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

 1. ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ;
 2. ກວດກາອາຫານຕົວຈິງສົມທຽບໃສ່ເອກະສານ;
 3. ເກັບຕົວຢ່າງອາຫານ ແລະ ທົດສອບກັບທີ່ ຕາມ​ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້​ໃນຄູ່ມືການກວດກາ​ອາ​ຫານ;
 4. ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະ​ທັບ​ຕາກວດຜ່ານໃສ່​ເອ​ກະ​ສານ ສົ່ງອອກ -​ ນຳ​ເຂົ້າ​ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ທີ່ບັນ​ລຸ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​;
 5. ກໍລະນີ ອາຫານ​ນຳ​ເຂົ້າ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ​ໄວ້ໃນອຸນຫະພູມສະເພາະ, ແຕ່ຢູ່​ໃນ​ດ່ານນຳ​ເຂົ້າ ​​ບໍ່​ມີສິ່ງ​ອຳ​ນວຍຄວາມ​ສະ​ດວກ​​​ດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ນຳ​ເຂົ້າ​ຕ້ອງ​ຍ້າຍ ແລະ ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ອາ​ຫານ​ໄວ້ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ, ໂດຍບໍ່​ໃຫ້ແຈກຢາຍ ຫຼື ຈໍາໜ່າຍເດັດຂາດ ຈົນກ່ວາ​ການກວດກາຈາກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ກາປະຈຳດ່ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ສຳເລັດ ພາຍໃນ 48 ຊົ່ວໂມງ.
 6. ອາຫານທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນກວດກາເພີ່ມເຕີມ, ທົດສອບ ແລະ ວິໄຈ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັກໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນການຢັ້ງຢືນການທົດສອບ ແລະ ວິໄຈ;
 7. ການປະ​ຕິ​ເສດ​ ການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາ​ຫານ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຫດຜົນເປັນທາງການ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ອາຫານຕ້ອງ ສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ​ຕາມດ່ານສາກົນ ຫຼື ດ່ານປະເພນີ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ເອ​ກະ​ສານ​ຊ້ອນ​ທ້າຍທີ 4​)

ດ່ານ​ກວດ​ກາ​ການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ຕ້ອງໄດ້​ກຳ​ນົດ​ຂຶ້ນເປັນລາຍການໂດຍ​ການປະສານ​ສົມ​ທົບກັບຂະແໜງການ​ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 24 ການປ່ອຍອາຫານແບບມີເງື່ອນໄຂ - ການກວດການອກສະຖານທີ່

ໃນກໍລະນີການກວດກາອາຫານຕ້ອງໄດ້ດຳ​ເນີນການກວດກາໃນສະຖານທີ່ອື່ນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 23 ຂໍ້ 5 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມ​ມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເພື່ອປ່ອຍອາຫານ​ອອກກ່ອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຕ້ອງໄດ້​ບົ່ງ​ບອກໃນແບບຟອມ​ການປ່ອຍອາຫານ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າອາຫານນັ້ນຍັງບໍ່​ທັນໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ​ທີ່ປະຈໍາ​ຢູ່ດ່ານນຳ​ເຂົ້າ, ແຕ່​ການກວດ​ກາຈະໄດ້​ປະຕິບັດ​ໃນສະຖານທີ່ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ​ໄວ້.

ອາຫານທີ່​ໄດ້​ປ່ອຍແບບມີເງື່ອນໄຂຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາ ແລະ ກັກໄວ້ບໍ່​ໃຫ້ແຈກຢາຍ ຫຼື ຈໍາໜ່າຍ ຈົນກ່ວາການ​ດຳ​ເນີນ​ການກວດກາສຳເລັດ.

ເມື່ອ​ໃດອາຫານ​ຫາກໄດ້​ຮັບ​ການກວດກາແລ້ວ,​​ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ກາອາຫານ ແລະ ຢາ, ພາສີ ແລະ ຜູ້​ນຳ​ເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ລົງລາຍເຊັນຮ່ວມກັນທັນທີໃສ່ແບບຟອມການກວດກາ.

ມາດຕາ 25  ການຕິດສະຫຼາກອາຫານນຳເຂົ້າ

ອາຫານທີ່​​ນຳເຂົ້າ ຕ້ອງຕິດສະຫຼາກເປັນພາສາລາວຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະຫຼາກອາຫານ ສະບັບເລກທີ 519/ກຊສ ລົງວັນທີ 18/3/2009, ສຳລັບອາຫານທີ່ຜູ້ນຳເຂົ້າ ມີຈຸດປະສົງຈະເອົາມາຕິດສະຫຼາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕ້ອງດຳເນີນການຕິດສະຫຼາກໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຈະ​​ແມ່ນໃນກໍລະນີໃດໆກໍຕາມ.

ມາດຕາ 26 ການດໍາເນີນງານໃນກໍລະນີສຸກເສີນ

ອາຫານນໍາເຂົ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼືເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ກົມ​ອາ​ຫານ ແລະ ຢາ, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕອບໂຕ້​ຢ່າງຮິີບດ່ວນ ໂດຍການປະ​ສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​   ຕະການແບບ​ສຸກ​ເສີນ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້, ໃນ​ນັ້ນ​ລວມ​ມີການ​ກັກ, ການອາຍັດ ແລະ ຢືດສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ສົງ​ໃສ,  ​ການຮຽກເກັບຄືນ ແລະ ທໍາລາຍ​ຖິ້ມ.

ການປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງກ່າວຕ້ອງ​ແຈ້ງໃຫ້ລະບົບການເຕືອນ​ໄພ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພອາຫານ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ (ARASFF) ແລະ ສາກົນ (INFOSAN) ແລະ ແຈ້ງການຫາປະເທດ​ຜູ້ສົ່ງອອກ ໂດຍທາງໂທລະ​ຄົມ​ມະນາ​ຄົມ.

ມາດຕາ 27 ມາດຕະການຕໍ່ອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ອາຫານ​ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງກັບຄືນປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ໃນການບໍລິການອື່ນໆ ແມ່ນເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນອາຫານເປັນຜູ້ຮັບຜິດ ຊອບທັງໝົດ.

ພາກທີ IV

ຄວາມຖີ່ ແລະ ປະ​ເພດຂອງການກວດກາການນໍາເຂົ້າ

ມາດຕາ 28 ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາ

ຄວາມຖີ່ຂອງການກວດກາອາຫານນໍາເຂົ້າ ຕ້ອງ​ອີງ​ໃສ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຜູ້ນໍາເຂົ້າ ​ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນ​ຂອງ ມາດຕາ 6 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດກາອາຫານ ​ສະ​ບັບເລກທີ 297/ກຊສ, ລົງວັນທີ 24 ​ກຸມ​ພາ 2012.

ອາ​ຫານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ນໍາເຂົ້າໃໝ່ ຫຼື ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ຕ້ອງເກັບຕົວຢ່າງທຸກຄັ້ງ ຈົນກວ່າ​ຈະບັນລຸ​ຕາມ​ມາດຕະຖານ​ທີ່​ກຳນົດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າຈະປະຕິບັດການເກັບ​ຕົວ​ຢ່າງຕາມປົກກະຕິ.

ປະລິມານຕົວຢ່າງທີ່ເກັບ ຕ້ອງປະ​ຕິ​ບັດຕາມຄູ່ມືການກວດກາ ຫຼື ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການຂອງ​ການວິໄຈ.

ມາດຕາ 29 ການກວດກາດ້ວຍຕາເປົ່າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ປະຈໍາ​ການຢູ່​ດ່ານ ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນການກວດກາດ້ວຍຕາເປົ່າດັ່ງນີ້:

 1. ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານໂດຍ​ສົມ​ທຽບ​ໃສ່ກັບອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າຕົວຈິງ:

(1)    ຄວາມຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງໃບແຈ້ງລາຄາ ແລະ ​ໃບ​ບິນ, ໃບມັດຫໍ່ ແລະ ຈໍານວນລາຍການ, ເລກ​ທີຊຸດຜະລິດ ແລະ ອາຫານຕົວຈິງ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອາຫານ;

(2)    ຄວາມຖືກຕ້ອງລະ​ຫວ່າງໃບຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ​ອາຫານ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການຢັ້ງ​ຢືນກັບອາຫານທີ່ນໍາເຂົ້າຕົວຈິງ.

 1. ພິ​ສູດເບິ່ງສະຫຼາກ​ຂອງອາຫານວ່າ ບັນ​ລຸ​ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການກ່ຽວກັບສະຫຼາກອາຫານ ຫຼື ບໍ່

(1)    ສະຫຼາກກົງກັບ ຮູບ​ປະ​ພັນຂອງອາຫານ;

(2)    ເລກ​ທີຊຸດຜະລິດ;

(3)    ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຮຽກເກັບ​ອາ​ຫານຄືນ;

(4)    ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ ຂອງຜູ້ຜະລິດ;

(5)    ປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ;

(6)    ບັນ​ຊີລາຍການສ່ວນປະກອບ​ອາ​ຫານ;

(7)    ວັນເດືອນ​ປີໝົດອາຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້; ແລະ

(8)    ລາຍລະອຽດອື່ນໆ ອາດກຳນົດ​ໄວ້ໃນຄູ່ມື​ກວດກາອາຫານ.

 1. ພິ​ສູດ​ເບິ່ງວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່​ຂອງອາຫານ​ທີ່​ຂົ​ນ​ສົ່ງ​ມານັ້ນ ວ່າບັນລຸຕາມລະບຽບການກ່ຽວກັບວັດ​ຖຸ

ການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານຂອງ ສປປ ລາວ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້​ກຳນົດຢູ່ໃນນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ໃນ​ນັ້ນລວມທັງການ​ພິ​ສູດຢ່າງ​ໜ້ອຍດັ່ງນີ້:

(1)    ເບິ່ງວ່າການຫຸ້ມຫໍ່ນັ້ນຍັງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ເໝາະ​ສົມ ແລະ ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ຫຼື ບໍ່

(2)    ເບິ່ງຮອຍຈອດ ແລະ ຄວາມສົມບູນແບບຂອງພາຊະນະບັນຈຸອາຫານ ວ່າຍັງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່;

(3)    ມີຂະ​ໜາດ​ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ​ເສື່ອມຄຸນ;

(4)    ປະລິມານ ແລະ ປະ​ເພດຂອງບັນຫາອື່ນໆ;

(5)    ລາຍລະອຽດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຄູ່ມື​ການກວດກາ.

ມາດຕາ 30 ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການວິໄຈ

ການເກັບຕົວຢ່າງ ເພື່ອການທົດສອບ ແມ່ນອີງຕາມຄວາມສ່ຽງຂອງອາຫານ ຫຼື ​ປະ​ເພດຂອງການປົນເປື້ອນ. ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງຕ້ອງອີງໃສ່ແຜນການເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງກົດລະຫັດ ອາຫານສາກົນ (Codex Alimentarius).

ການວິໄຈຕົວຢ່າງ ຕ້ອງແມ່ນຫ້ອງວິໄຈທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມທີ່​ໄດ້ກຳນົດ​ໄວ້ໃນມາດຕາ 23 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາຫານ.

ຜູ້ນໍາເຂົ້າອາຫານ ອາດ​ສົ່ງ​ຕົວ​ຢ່າງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ຫຼື ຕາມ​ການ​​ຮຽກຮ້ອງ​ ໄປ​ຫ້ອງທົດລອງທີ່ເປັນທາງການ ​ເພື່ອ​ການ​ວິ​ໄຈ ແລະ ສົ່ງຜົນຂອງການວິໄຈໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ.

າກທີ V

ການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານ

ມາດຕາ 31 ຂໍ້ມູນສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຕ້ອງສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃນ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ຫຼື ເອ​ກະ​ສານ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ. ຂໍ້ມູນທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.​

ຂໍ້ມູນທີ່ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດ​ກາອາຫານ ແລະ ຢາໃນ​​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ ​ແຂວງ, ນະຄອນ ຕ້ອງໄດ້ເກັບກໍາ ແລະ ຈັດ​ເຂົ້າໃສ່ຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ລະ​ບົບເອ​ກະ​ສານ​ ສຳ​ຄັນມີດັ່ງນີ້:

(1) ວັນ ເດືອນ ປີ ໃນການກວດກາ;

(2) ປະ​ເພດອາຫານ, ລາຍການ, ນໍ້າໜັກ ແລະ ມູນຄ່າ;

(3) ສະຖານທີ່ທຳ​ການຜະລິດ, ຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງ ໃນປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ;

(4) ປະ​ເພດຂອງການກວດກາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ;

(5) ຜົນໄດ້​ຮັບຂອງການກວດກາ;

(6) ວັນ ເດືອນ ປີ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍອາຫານ;

(7) ວັນ ເດືອນ ປີ ແລະ ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ໄດ້ປະຕິບັດ ສຳລັບກໍລະນີອາຫານກວດບໍ່ຜ່ານ; ​ແລະ

(8) ຂໍ້ມູນອ່ືນໆທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງ ຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.

ການສະຫຼຸບລາຍງານ ກ່ຽວ​ກັບຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ​

ຕ້ອງ​ສົ່ງໃຫ້ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເປັນແຕ່ລະ​ໄລ​ຍະ.

ມາດຕາ 32 ການລາຍງານຂອງຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກອາຫານ

ຜູ້ນໍາເຂົ້າ ຫຼື ​ສົ່ງອອກອາຫານ ຕ້ອງລາຍງານແຜນການນໍາເຂົ້າ ຫຼື ​ສົ່ງອອກອາຫານ ປະຈໍາປີ ​ ແລະ ບົດລາຍງານປະຈຳຫົກເດືອນ ກ່ຽວກັບອາຫານນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກຕົວຈິງ ເຖິງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ຫຼື ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ມີດັ່ງນີ້:

 1. ຊະນິດອາຫານ, ລາຍການ, ນໍ້າໜັກ ແລະ ມູນຄ່າ ອາຫານທີ່ໄດ້ນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ;
 2. ເລກ​ທີຊຸດຜະລິດ, ວັນ​ ເດືອນ ປີຜະລິດ, ວັນ​ ເດືອນ​ ປີໝົດອາຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ແລະ ວັນ ເດືອນປີການນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ;
 3. ພາຫະນະ ແລະ ເສັ້ນທາງໃນການຂົນສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ ຫຼື ທາງອາກາດ) ແລະ ດ່ານ​​ການນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ;
 4. ປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ;
 5. ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ສົ່ງອອກຈາກປະເທດສົ່ງອອກ, ປາຍທາງ ແລະ ຂອງຜູ້ນໍາເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ;
 6. ຜູ້ຜະລິດ, ລວມທັງເລກ​ທີຂຶ້ນທະບຽນສະຖານທີ່ທຳ​ການຜະລິດທີ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໄວ້ແລ້ວ;
 7. ບັນຊີລາຍການອາຫານທີ່ບໍ່ຜ່ານຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລະບຽບການການນໍາເຂົ້າ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ;
 8. ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບເຫດການໃດໜຶ່ງທີ່​ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມາດຕະການທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າ ຫຼື ການສົ່ງອອກ; ແລະ
 9. ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ອາດກໍານົດຂຶ້ນໃນຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ແລະ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມເຕີມຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

ພາກທີ VI

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈໍາດ່ານ

ມາດຕາ 33  ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈໍາດ່ານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈໍາ​ດ່ານ ຕ້ອງແມ່ນພະນັກງານອາຫານ ແລະ ຢາ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກວດກາອາຫານສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ. 

ມາດຕາ 34  ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈໍາດ່ານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈໍາດ່ານ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ກວດເອກະສານການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ;
 2. ກວດກາຕົວຈິງອາຫານທີ່ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ;
 3. ​ອະນຸຍາດ ຫຼື ປະຕິເສດ ການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ;
 4. ອາຍັດ ຫຼື ຢຶດ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ທາດເພີ່ມໃສ່ອາຫານ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການດ້ານອາຫານຂອງ ສປປ ລາວ;
 5. ເກັບຕົວຢ່າງອາຫານ ຕາມຫຼັກການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
 6. ແນະນໍາ ແລະ ກ່າວເຕືອນຜູ້ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ທີ່ບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານ;
 7. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ກວດກາອາຫານສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆໃຫ້ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະ​ຄອນ ແລະ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ທຸກສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ແລະ ໜຶ່ງປີ.
 8. ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ;
 9. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ພາກທີ VII

ຂໍ້ຫ້າມ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ໝວດທີ 1​

ຂໍ້ຫ້າມ

ມາດຕາ 35 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບຜູ້ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ

ຫ້າມຜູ້ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານປະພຶດດັ່ງນີ້:

 1. ນຳເຂົ້າອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ອາຫານ ແລະ ຢາແຂວງ, ນະຄອນ;
 2. ນຳເຂົ້າອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານ;
 3. ປອມແປງເອກະສານ ຫຼື ສະໜອງເອກະສານປອມ
 4. ນໍາເຂົ້າອາຫານທີ່ບໍ່ມີສະຫຼາກ ຫຼື ບໍ່ມີສະຕິກເກີ້ເປັນພາສາລາວ;
 5. ນໍາເຂົ້າອາຫານທີ່ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸ ຫຼື ໝົດອາຍຸໃນການບໍລິໂພກ;
 6. ນໍາເຂົ້າອາຫານທີ່ມີລັກສະນະຂັດກັບວັດທະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງ ສປປ ລາວ;
 7. ສົ່ງອອກ - ນໍາເຂົ້າອາຫານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການອາຫານຕ້ອງຫ້າມ;
 8. ນໍາເຂົ້າອາຫານ ທີ່ບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ;
 9. ຈໍາໜ່າຍ ອາຫານສຳລັບສົ່ງຜ່ານ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ;

10.  ນຳເຂົ້າອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ອາຫານໃໝ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນຳ ກົມອາຫານ

ແລະ ຢາ.

ມາດຕາ 36 ຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈໍາດ່ານ

ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານປະພຶດດັ່ງນີ້:

 1. ພະນັກງານອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານປ່ອຍອາຫານສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ;
 2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ຂາດຄວາມຍຸຕິທໍາ, ລໍາອຽງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 3. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີີ່ພົບເຫັນໃນເວລາປະຕິບັດການກວດກາ;
 4. ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ ຂັ້ນຕອນການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ, ທວງເອົາສິນບົນ, ຮຽກຮ້ອງຄ່າຕອບແທນ, ສວຍໃຊ້ຖານະຕໍາແໜ່ງ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ທາງລັດຖະການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ;
 5. ປອມແປງເອກກະສານ ຫຼື ນຳໃຊ້ເອກກະສານປອມ ຫຼື ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ;
 6. ປົກປິດ, ສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ທີ່ບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ;
 7. ລະເມີດຫຼັກການ ການກວດກາສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ;
 8. ປະຕິບັດພຶດຕິກໍາອື່ນໆ ທີ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 37 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ດ້ວຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ມາດຕາ 38 ມາດ​ຕະການ​ຕໍ່​ຜູ້​ລະ​ເມີດ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ລະ​ເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ​​ຈະຖືກ​ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ຫຼື ລົງໂທດ ຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ການລະເມີດຄັ້ງທີ່ 1 ຕໍ່ມາດຕາຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

-    ມາດຕາ 20 ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2, ມາດຕາ 24, ມາດຕາ 25  ແລະ ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 4, ຂໍ້ 6  ແລະ ຂໍ້ 10 ຖືກກ່າວເຕືອນ ແລະ ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ;

-    ມາດຕາ 19  ຖືກກ່າວເຕືອນ ແລະ ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 3 ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປັບ   ໃໝ 2,500,000 ກີບ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 1-2 ແລະ 5 ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ  ປັບໃໝ 5,000,000 ກີບ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 7-9 ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຖືກ​ປັບ  ໃໝ 5,000,000 ແລະ ຢຶດສິນຄ້າໄວ້.

 1. ການລະເມີດຄັ້ງທີ່ 2 ຕໍ່ມາດຕາຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

-    ມາດຕາ 20 ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2, ມາດຕາ 24, ມາດຕາ 25, ແລະ ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 4, ຂໍ້ 6  ແລະ ຂໍ້ 10 ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປັບໃໝ 1,000,000 ກີບ;

-    ມາດຕາ 19  ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປັບໃໝສອງ ເທົ່າຂອງມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າຕາມທ່ອງຕະຫຼາດ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 3 ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປັບ   ໃໝ 5,000,000 ກີບ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 1-2 ແລະ 5 ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ ແລະ ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຫົກເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 7-9 ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ​ປັບໃໝ 10,000,000  ກີບ, ຢຶດສິນຄ້າໄວ້ ແລະ  ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຫົກເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

 1. ​ການລະເມີດຄັ້ງທີ່ 3 ຕໍ່ມາດຕາຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

-    ​ມາດຕາ 20 ຂໍ້ 1 ແລະ ຂໍ້ 2, ມາດຕາ 24, ມາດຕາ 25, ແລະ ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 4, ຂໍ້ 6  ແລະ ຂໍ້ 10 ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ປັບໃໝ 5,000,000 ກີບ ແລະ ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວຫົກເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ ການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

-    ມາດຕາ 19  ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປັບໃໝ ສີ່ ເທົ່າຂອງມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າຕາມທ່ອງຕະຫຼາດ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 3  ຖືກກ່າວເຕືອນ, ຂຽນ​ຄຳ​ປະ​ຕິ​ຍານເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ ແລະ ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ 6 ເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 1-2 ລະ ຂໍ້ 5 ປັບໃໝ 15,000,000 ກີບ ແລະ ປິດກິດຈະການຖາວອນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

-    ມາດຕາ 35 ຂໍ້ 7-9 ຖືກ​ປັບໃໝ 15,000,000 ກີບ, ຢຶດສິນຄ້າໄວ້ ແລະ  ປິດກິດຈະການຖາວອນໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການລະ​ເມີດ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນຄັ້ງທີ 1, ​2 ​ແລະ 3 ກໍຕາມ, ຖ້າ​ຫາກ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ອັນຕະລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ ແລະ ​ເສດຖະກິດ ຫຼື​​ ແຕະ​ຕ້ອງເຖິງຊີວິດ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ, ຜູ້​ລະ​ເມີດ​ຈະ​ຖືກ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະດີຕາມລະບຽບ​ກົດໝາຍ.

ມາດຕາ 39 ມາດ​ຕະການ​ຕໍ່​ພະນັກງານອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພະນັກງານກວກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ລະ​ເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ​​ຈະຖືກ​ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ໂຈະການເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ຖືກລົງວິໄນຕາມລະບຽບລັດຖະກອນສະບັບນຳໃຊ້ປະຈຸບັນ.

ມາດຕາ 40 ການໂຈະ ແລະ ການລົບລ້າງໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ແຂວງ, ນະຄອນ ສາມາດໂຈະ ແລະ ລົບລ້າງໃບອະນຸຍາດສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ​ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີດັ່ງນີ້:

 1. ອາຫານນຳເຂົ້າທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ ຫຼື ກໍລະນີສຸກເສີນ ຈະຖືກໂຈະ;
 2. ຜູ້​ຖືໃບອະນຸຍາດ ຝ່າຝືນລະບຽບກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອາ​ຫານ, ນິ​ຕິ​ກຳ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ​ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກລົບລ້າງ;
 3. ໃບອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຖືກຮັບຮອງ ແຕ່ຜູ້ນຳເຂົ້າບໍ່ມາເອົາພາຍໃນກຳນົດ 90 ວັນ ຈະຖືກລົບລ້າງ;
 4. ການແຈ້ງເຕືອນຈາກພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງຂອງອາຫານທີ່ຈະສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ຈະຖືກໂຈະ.

ພາກທີ VIII

ການບໍ່ເສຍຄ່າທົດແທນ, ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ການຮ້ອງຮຽນ

ມາດຕາ 41 ການບໍ່ເສຍຄ່າທົດແທນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະ​ຈໍາ​​​ດ່ານ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເສຍ​ຫາຍ​ໃດໆທີ່ເກີດຈາກການອາຍັດ ຫຼື ຢຶດ​ອາ​ຫານ, ການສັ່ງຢຸດກິດຈະການທຸລະກິດອາຫານ ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການປິດຢ່າງຖາວອນ, ການດໍາເນີນການ ແລະ ການຕັດສິນໃດໜຶ່ງ ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມກົດ  ໝາຍວ່າ​ດ້ວຍອາຫານ ຫຼື ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 42 ການ​ເກັບຄ່າທໍານຽມ

ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດການສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານອາຫານ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ​​ສຳ​ລັບ​ການອະນຸຍາດ​ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ​ແລະ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນການບໍລິການ​ອື່ນໆທີ່​ຕິດພັນກັບການກວດກາ, ການ​ເກັບ​ຕົວ​ຢ່າງ ແລະ​ ການວິ​ໄຈຕົວຢ່າງ, ການກວດສອບ ແລະ ການ​ອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ຕ່າງໆ ຕາມ​​ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້​ໃນ​ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ.

ມາດຕາ 43 ການຮ້ອງຮຽນ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດ​ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳຈາກການ​ປະຕິບັດງານ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາປະຈຳດ່ານໃດ​ໜຶ່ງ, ຜູ້ກ່ຽວມີສິດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນ ທາງບໍລິຫານພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຕ່າງໆທີ່ມີ ເຖິງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແຕ່ລະຂັ້ນ.

ພາກທີ ​​IX

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 44 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເປັນເຈົ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ມາດຕາ 45 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍ​ໃນ 60 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ​ແລະ ລົງ​ຈົດ​ໝາຍ​ເຫດ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ການເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ເນື້ອ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ແລະ ລະບຽບການ ສະບັບໃດ​ໜຶ່ງ ທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ

 

 

 

icon final draft 29,8.17 cleaned 19.10.17 (528.49 kB)

Last Updated ( Thursday, 30 November 2017 14:54 )  
You are here: Home Resources Legislation Draft Decisions